EET helpt!


Hulp voor eigenaren en ondernemers

Wat kan het Erfgoed Expert Team (EET) voor u als eigenaar of ondernemer van erfgoed betekenen? Hoe gaat dat in zijn werk?

Het EET is een multidisciplinaire denktank die meedenkt over complexe vraagstukken. De disciplines in het EET zijn: bouw, restauratie, cultuurhistorie, natuur, financiën, markt, hospitality, duurzaamheid, publieksparticipatie, communicatie en procesbegeleiding. De experts zijn allen werkzaam bij een bureau en hebben veel ervaring met de ontwikkeling van erfgoed in Nederland.

De provincie Utrecht kan het EET kosteloos inzetten om zodoende te zorgen dat eigenaren en ondernemers op eigen benen verder kunnen met een onafhankelijk advies. In beginsel kan dat voor alle typen erfgoed. De provincie legt daarbij het accent op forten, buitenplaatsen, landgoederen, religieus erfgoed, varend erfgoed en industrieel erfgoed. Ook andere provincies kunnen een beroep doen op het EET als zij dat zelf bekostigen.

Maatwerk

Het EET levert maatwerk en volgt hoe haar adviezen daadwerkelijk in de praktijk worden uitgevoerd. Wanneer nodig kan het EET nazorg leveren!

De projectcasus is de meest uitgebreide vorm. De casus wordt goed voorbereid, waarna een sessie plaats vindt met de vraagsteller. Deze ontvangt een advies dat met hem/haar wordt besproken, inclusief wat ervoor nodig is om hiermee aan de slag te gaan.

Een brainstorm is bedoeld voor vragen aan meerdere experts om mee te denken over bepaalde complexe problematiek.

Procesbegeleiding of advies vanuit één of meerdere experts om een vraagstuk verder te helpen.

Het Erfgoed Expert Team breidt het bestaande aanbod in de periode 2023-2024 uit met een Buitenplaatsen Intermediair (BI). Hiermee spelen we in op een behoefte aan deskundigheid en ondersteuning in het proces. Zie tabblad Buitenplaatsen Intermediair.

Organisatie

De coördinator is aanspreekpunt voor eigenaren en ondernemers. In overleg wordt vastgesteld of het EET hulp kan bieden en zo ja, in welke vorm.

De secretaris zorgt voor alle ondersteuning op het gebied van communicatie.

De beleidsadviseur verzorgt de inbreng van beleidsadviezen vanuit de provincie.

Criteria

  • De vraag is complex van karakter en de oplossing kan dichterbij worden gebracht met een multidisciplinair team.
  • De vraag is een adviesvraag en niet bijvoorbeeld het maken van een rapport.
  • Het moet gaan om de ontwikkeling van waardevol erfgoed conform de Cultuur en Erfgoedprogramma ‘Voor Jong en Altijd’.
  • Commitment om daadwerkelijk het advies te realiseren.
  • De capaciteit van het EET is voorwaardelijk.
  • Inzet in andere provincies kan als die provincie de financiering van de EET inzet regelt.