Buitenplaats Intermediair


Een Buitenplaatsen Intermediair biedt ondersteuning aan eigenaren bij de ontwikkeling van duurzame economische dragers voor het behoud van de cultuurhistorische waarden van hun buitenplaats. Een Buitenplaatsen Intermediair werkt hands-on en gericht aan de realisatie van toekomstbestendige historische buitenplaatsen. Het betreft altijd maatwerk. Voorwaarde voor de inzet van de Buitenplaatsen Intermediair is een beheerplan of een toekomstvisie voor de buitenplaats. Afhankelijk van de vraagstelling kan het resultaat van de inzet van de Buitenplaatsen Intermediair bijvoorbeeld zijn:

  • Verkenning van ambities, belangen en randvoorwaarden;
  • Opstellen van een procesplanning incl. tijdspad;
  • Relevante partijen in beeld brengen en tijdig betrekken in het proces, of minimaal op de hoogte stellen;
  • Advies over op het juiste moment betrekken van provincie en gemeenten;
  • Advies over verbetering van de integrale onderbouwing van een ontwikkelplan;
  • Hulp bij het vinden van een sectoroverstijgend gedeeld belang bij betrokken partijen;
  • Advies aan gemeenten bij beoordeling van ontwikkelplannen.

Een Buitenplaatsen Intermediair werkt in opdracht van de provincie, is onafhankelijk en ter ondersteuning van de eigenaar/terreinbeherende organisatie. Ieder verzoek om ondersteuning door een Buitenplaatsen Intermediair zal (zoveel mogelijk) door één persoon worden begeleidt. Onderling zal er kennis en ervaring worden uitgewisseld.

Meer informatie:

Thema historische buitenplaatsen provincie Utrecht

Platform Utrechtse Buitenplaatsen